Kas yra geodezija?

Geodezija (gr. geodaisia kilęs iš žodžio geo + daio - daliju), mokslas, tiriantis Žemės formą, dydį ir gravitacijos lauką bei vietovės matavimus, susijusius su Žemės paviršiaus planų ir žemėlapių sudarymu. Jis reikalingas tiek žemės formai ir didumui nustatyti, tiek planams ir žemėlapiams sudaryti. Remiantis geodeziniais matavimais, nustatoma žemės paviršiaus taškų tarpusavio padėtis. Geodezinis pagrindas reikalingas darant topografines nuotraukas ir kitus žemės matavimo darbus, atliekant visos šalies kartografavimą, vykdant statybos darbus, geodinaminius tyrimus, valstybės sienos žymėjimą ir daug kitų darbų, kuriuose tenka nustatyti taškų padėtį, t. y. jų koordinates. Šis mokslas suteikia galimybę atlikti reikiamo tikslumo geodezinius darbus pagal vieningą koordinačių sistemą.

Žemės sklypų geodeziniai matavimai.

Be geodezijos mokslo nėra įmanomi jokie geodeziniai matavimai. Žemės geodeziniai (kitaip kadastriniai) matavimai - tai tikslus suformuotų žemės plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas, tikslus žemės sklypo ribų posukio taškų koordinavimas (LKS94 valstybinėje koordinačių sistemoje). Žemės geodeziniai (kadastriniai) matavimai atliekami, kai yra žemė padalijama, atidalijama, sujungiama ir (ar) atliekama jos amalgamacija. Taip pat parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje. Geodeziniai matavimai atliekami naudojant moderniausią šiuolaikinę geodezinių matavimų techniką. Naujausius GPS imtuvus bei lazerinius tacheometrus.

Topografinės nuotraukos

Topografija (gr. topos - vieta, vietovė + graphο - rašau) - geodezijos šaka, taikomasis mokslas, kuriantis Žemės paviršiaus matavimo būdus, jo vaizdavimo topografiniuose žemėlapiuose arba planuose (plokštumoje) metodus. Papildomai naudojami antžeminiai metodai (menzulinė ir fototeodolitinė nuotraukos).
Topografinės nuotraukos reikalingos, pradedant bet kokius projektavimo darbus, keičiant pagrindinę tikslinę  žemės naudojimo paskirtį. Pagal nustatytą tvarką topografinis planas galioja vienus metus, po to jis turi būti atnaujintas. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.

Kontrolinės - geodezinės nuotraukos

Šios nuotraukos daromos naujai montuojant ar tiesiant požeminius tinklus bei komunikacijas. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybės skaitmenines ir analogines duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką visi naujai sumontuoti požeminiai inžineriniai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti  tik suderinus su šiais tiks lais bei komunikacijomis.

Kadastriniai matavimai

Kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais nustatoma nekilnojamojo daikto tapatybė, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys.
Kadastrinių matavimų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotas rinkinys.

Funkcijos

Kadastriniais (geodeziniais) matavimais:
•    nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės,
•    apskaičiuojami tų žemės sklypų plotai ir statinių geometriniai parametrai,
•    kartografuojami žemės naudmenų kontūrai,
•    pažymimi žemės naudojimo apribojimai ir servitutai,
•    parengiamas žemės sklypo planas,
•    sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla,
•    atliekami statinių kampų žymėjimo darbai,
•    parengiamas pastato pririšimo žemės sklype planas.
Kadastriniams matavimams atlikti reikia pateikti žemės sklypo kadastro pažymėjimą (žemės sklypo teisinę registraciją), preliminarų arba detalųjį sklypo planą, bei statinių, esančių šiame sklype (jei tokie yra), kadastro pažymėjimą, žemės sklypo įsigijimo dokumentą.

Žemėtvarkos projektai

Žemėtvarkos projektų planavimo dokumentai rengiami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą. Projektų rūšys gali būti:
1.    Miškui įveisti ne miško žemėse;
2.    Ūkininko ūkio sodybos parinkimas;
3.    Ūkių vidinės žemėtvarkos;
4.    Kompleksinis žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas.

Žemės sklypų, pastatų, inžinerinių tinklų nužymėjimas

Šie geodeziniai matavimai, atliekami prieš statant įvairios paskirties  statinius ar tiesiant kelius. Šių matavimų pagalba galima nustatyti statinio ar kelio ašys bei būsimų grindų aukštis vietovėje. Ašių nužymėjimas reikalingas įsitikinti, kad statant pastatą ar tiesiant kelią nenukrypstama nuo projekto.

Konsultacijos

Mes teikiame konsultavimo paslaugas. Konsultuojame klientus visais klausimais susijusiais su geodeziniais matavimais.